Chính sách phát triển bền vững

“Sản xuất sạch – Clean Production

        Chất lượng vàng – Gold Quality

               Không ngừng cải tiến – Continual Improvement

                          Không ngừng phát triển – Continual Development”